Maisha Neus

Facebook Posts

2 dagen geleden

STREI

Reeds 36 Jaar gedenkt onze samenleving op haar eigen manier de gevallenen op de dag van 8 December. Een uiterst gevoelig onderwerp voor de totale samenleving ongeacht de politieke kleur of invalshoek vanwaar uit het benaderd wordt.
Het is een periode uit onze geschiedenis die vaak bij het ter sprake brengen ervan zeer polariserend werkt.

Hoe verder met deze materie, hoe verder met onze natie?
Laat ons nu eindelijk de verwerking en de verantwoordelijkheid hiervoor eindelijk als natie dragen met uiteraard daaraan gekoppeld ieder individu zijn of haar specifieke individuele verantwoordelijkheid!!!

STREI staat voor een a politieke gedenking van alle slachtoffers van politiek geweld in Suriname, omdat de waarde van een mensenleven niet aan een politieke kleur kan en mag worden gekoppeld.
STREI wenst de samenleving en in het byzonder de nabestaanden van allen die het leven hebben gelaten ten gevolge van politiek geweld heel veel sterkte toe.

Wij zeggen dan ook toepasselijk hand in hand met de samenleving in koor :
SURINAME DIT MAG NOOIT MEER!!!!!!
... Zie meerZie minder

Reeds 36 Jaar gedenkt onze samenleving op haar eigen manier de gevallenen op de dag van 8 December. Een uiterst gevoelig onderwerp voor de totale samenleving ongeacht de politieke kleur of invalshoek vanwaar uit het benaderd wordt.
Het is een periode uit onze geschiedenis die vaak bij het ter sprake brengen ervan zeer polariserend werkt.

Hoe verder met deze materie, hoe verder met onze natie? 
Laat ons nu eindelijk de verwerking en de verantwoordelijkheid hiervoor eindelijk als natie dragen met uiteraard daaraan gekoppeld ieder individu zijn of haar specifieke individuele verantwoordelijkheid!!!

STREI staat voor een a politieke gedenking van alle slachtoffers van politiek geweld in Suriname, omdat de waarde van een mensenleven niet aan een politieke kleur kan en mag worden gekoppeld. 
STREI wenst de samenleving en in het byzonder de nabestaanden van allen die het leven hebben gelaten ten gevolge van politiek geweld heel veel sterkte toe.

Wij zeggen dan ook toepasselijk hand in hand met de samenleving in koor :
SURINAME DIT MAG NOOIT MEER!!!!!!

 

Commentaren

Dit mag inderdaad NOOIT MÉÉR gebeuren. Degenen díe er toen bij waren en weten én hebben meegemaakt de wreedheden die door de militaire machthebbers zijn gepleegd moeten gerechtigheid krijgen alvorens over te gaan tot de verwerking van de gruwelijkheden. Gerechtigheid zal zegevieren.

2 dagen geleden

STREI

De burger en de politiek.

Alhoewel nog niet formeel, is in politieke zin de verkiezingspropaganda machine reeds opgestart.
Dit is bij een nadere beoordeling logisch te noemen gezien het feit dat in onze republiek waar met hoogte en dieptepunten de beleving van de democratie zich blijft ontwikkelen.
Deze ontwikkeling werkt het best of sterker nog zal in positieve dan wel negatieve zin plaatsvinden, afhankelijk van de balans tussen onder andere het politiek / maatschappelijk bewustzijn van het volk enerzijds en de qualiteit van het politiek/maatschappelijk leiderschap anderzijds.
Het is meer dan noodzakelijk dat wij als volk stellingen /uitspraken en besluiten van onze leiders dan ook goed te analyseren.
Enkele uitspraken uit onze politieke geschiedenis :

1. Wij kunnen liever de boten opknappen i. p. v onbetaalbare bruggen te bouwen!!!, Gaan wij brood met brug eten!!!!
OPPOSITIE periode Wijdenbosh 96-00.
2. Het recht op vrije meningsuiting is in gevaar!!!!! OPPOSITIE periode VENETIAAN 05 - 10
3. Militairen horen niet op een podium thuis in uniform tijdens een politieke partij manifestatie !!!!! COALITIE periode Venetiaan 00 - 05
4. Het overheidsapparaat gaat gesaneerd worden: ALLE partijen niet in het machtscentrum!! Vanaf ' 87!!!!!

Een analyse van bovenstaande uitspraken leert ons dat de uitspraken niets te maken hadden met de drang dan wel het oprecht voornemen indringende en misschien zelf fundamentele hervormingen in onze samenleving door te voeren. Simpel omdat er van de uitspraken en of standpunten cq inzichten bij de gang naar de oppositie of coalitie banken niks meer over bleef.

Het feit dat dit ons als samenleving keer op keer gelapt werd heeft voor een groot deel aan ons zelf gelegen omdat WIJ als volk ons niet hebben geschaard achter een visie of ideologie maar achter PERSOONLIJKHEDEN. Ik zeg bewust geen personen. Dit heeft tot gevolg gehad dat wanneer Venetiaan aan de macht was een deel van de samenleving wel staakte omdat het hun recht was volgens hun.
Maar wanneer Bouterse aan de macht was deze zelfde groep staken A-nationaal en slecht voor de economie vond!

Wij moeten nogmaals dus gaan leren consequent onze politieke leiders te volgen en een waardeoordeel te doen over hun besluiten op grond van kritische analyses en persoonlijke affiniteit!!!!
Aan u de uitnodiging om een analyse te doen over onder andere wie nu voor of tegen de wijziging van de kieswet is, als dit de afgelopen jaren consequent het standpunt was of als ze steeds nieuwe heldere momenten en dus standpunten hebben.

Wat exact in de voorgestelde wijzigingen voorgesteld is, welke consequenties het voor de partijen zal hebben, en BOVENAL WELKE CONSEQUENTIES HET VOOR U ALS BURGER ZAL HEBBEN!!!!

Ik propageer het ontwikkelen van het bewustzijn dus gooi ik de discussielijn bij deze open….

WE HEBBEN HUISWERK!!!!!!!

Jermain Day
STREI!
... Zie meerZie minder

De burger en de politiek. 

Alhoewel nog niet formeel, is in politieke zin de verkiezingspropaganda machine reeds opgestart. 
Dit is bij een nadere beoordeling logisch te noemen gezien het feit dat in onze republiek waar met hoogte en dieptepunten de beleving van de democratie zich blijft ontwikkelen.
Deze ontwikkeling werkt het best of sterker nog zal in positieve dan wel negatieve zin plaatsvinden, afhankelijk van de balans tussen onder andere het politiek / maatschappelijk bewustzijn van het volk enerzijds en de qualiteit van het politiek/maatschappelijk leiderschap anderzijds.
Het is meer dan noodzakelijk dat wij als volk stellingen /uitspraken en besluiten van onze leiders dan ook goed te analyseren.
Enkele uitspraken uit onze politieke geschiedenis :

1. Wij kunnen liever de boten opknappen i. p. v onbetaalbare bruggen te bouwen!!!, Gaan wij brood met brug eten!!!!
 OPPOSITIE periode Wijdenbosh 96-00.
2. Het recht op vrije meningsuiting is in gevaar!!!!! OPPOSITIE periode VENETIAAN 05 - 10
3. Militairen horen niet op een podium thuis in uniform tijdens een politieke partij manifestatie !!!!! COALITIE periode Venetiaan 00 - 05
4. Het overheidsapparaat gaat gesaneerd worden: ALLE partijen niet in het machtscentrum!! Vanaf 87!!!!!

Een analyse van bovenstaande uitspraken leert ons dat de uitspraken niets te maken hadden met de drang dan wel het oprecht voornemen indringende en misschien zelf fundamentele hervormingen in onze samenleving door te voeren. Simpel omdat er van de uitspraken en of standpunten cq inzichten bij de gang naar de oppositie of coalitie banken niks meer over bleef.

Het feit dat dit ons als samenleving keer op keer gelapt werd heeft voor een groot deel aan ons zelf gelegen omdat WIJ als volk ons niet hebben geschaard achter een visie of ideologie maar achter PERSOONLIJKHEDEN. Ik zeg bewust geen personen. Dit heeft tot gevolg gehad dat wanneer Venetiaan aan de macht was een deel van de samenleving wel staakte omdat het hun recht was volgens hun.
Maar wanneer Bouterse aan de macht was deze zelfde groep staken A-nationaal en slecht voor de economie vond! 

Wij moeten nogmaals dus gaan leren consequent onze politieke leiders te volgen en een waardeoordeel te doen over hun besluiten op grond van kritische analyses en persoonlijke affiniteit!!!!
Aan u de uitnodiging om een analyse te doen over onder andere wie nu voor of tegen de wijziging van de kieswet is, als dit de afgelopen jaren consequent het standpunt was of als ze steeds nieuwe heldere momenten en dus standpunten hebben. 

Wat exact in de voorgestelde wijzigingen voorgesteld is, welke consequenties het voor de partijen zal hebben, en BOVENAL WELKE CONSEQUENTIES HET VOOR U ALS BURGER ZAL HEBBEN!!!!

Ik propageer het ontwikkelen van het bewustzijn dus gooi ik de discussielijn bij deze open….

WE HEBBEN HUISWERK!!!!!!!

Jermain Day
STREI!

 

Commentaren

STREI DIF' STREI! 💪🏽💪🏽💪🏽

wist niet dat wij persoonlijkheden hebben in ons land , want de persoonlijkheid wordt omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt. Eenvoudig uitgedrukt: de manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, noemen we persoonlijkheid. Onderzoek laat zien dat de persoonlijkheid gedurende de levensloop kan veranderen ten gevolge van levensgebeurtenissen.

goed zo!! we gaan ervoor!!!

Corruptie is een ziektevirus dat onze economie heeft aangetast. Velen zijn het erover eens dat corruptie moet worden voorkomen, en waar dat niet lukt dient te worden bestreden – ook al is het een wanhopige strijd met weinig kans op een gunstig resultaat, en al helemaal geen kans op absoluut succes. Die strijd vereist gemotiveerde mensen. Dikwijls zijn regeringen niet gemotiveerd en zijn de topbestuurders juist de bron en grootste profiteurs van corruptie. In veel landen staat de politie bovenaan de ranglijst van ‘meest corrupte overheidsdienst’. Mensen moeten dan zelf inzien dat corruptie bepaald niet het ‘smeermiddel’ is dat onze economie draaiende houdt, maar dat corruptie juist economisch schadelijk is en de veroorzaker is van onjuiste beslissingen tegen onjuiste prijzen. Zij moeten dan zichzelf organiseren om zich tegen corruptie te verweren. Die strijd moet gevoerd worden op velerlei terreinen tegelijkertijd, door: • politieke hervormingen, inclusief financiering van politieke partijen en verkiezingen; • economische hervormingen, regulering van markten en financiële sector; • financiële controles: budget, boekhouden, rapportage; • openbaar toezicht: media, parlement, lokale bestuursraden, registratie; • openbaarheid van informatie en gegevens; • handhaving van wetten en regels; • versterking van het rechtssysteem; • institutionele hervormingen: belastingdienst, douane, ambtenarij; • klokkenluiders en NGO’s.(niet gouvermentale organisaties) Corruptie heeft te maken met macht en machtsuitoefening. Iedereen die over macht beschikt weet dat macht waarde heeft. Als je maar genoeg macht hebt (bijvoorbeeld de multinationale bedrijven), dan kun je waar je dat ook maar wilt de wet naar je hand zetten. Dat gebeurt dan ook. Degenen die daarin bemiddelen zijn wat we noemen de ‘lobbyisten’, de tussenpersonen die bij de machthebbers aankaarten hoe de zaken eigenlijk in elkaar zitten en die ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de (naaste) toekomst machthebber blijven. Heb je geen macht dan kun je niet anders doen dan de wet volgen of omkopen! De interessante consequentie van het voorgaande is ook dat de machthebbers als het lobbyen goed lukt ook altijd kunnen claimen de wet te volgen, die wet hebben ze immers zelf zo gevormd dat die voor hen passend zou zijn! Een tweede consequentie is dat waar veel geld beschikbaar is (dwz niet geregistreerd en voor gebruik goed geadministreerd) om te kunnen omkopen, daar ook veel corruptie is. Gevolg is dat alle dictators rijk eindigen?

5 dagen geleden

STREI

Doe mee en ken je status! ... Zie meerZie minder

Doe mee en ken je status!

6 dagen geleden

STREI

STREI! Bedankt u voor de gratis promotie.

#DAADKRACHTIG
#STANDVASTIG
#ONBEVREESD
... Zie meerZie minder

STREI! Bedankt u voor de gratis promotie. 

#DAADKRACHTIG
#STANDVASTIG 
#ONBEVREESD

 

Commentaren

Ik ga voor strei.

VHP of STREI. Weg met NDP.

Voor wie "gaat" 🤣 ai boi

Suriname is nog niet klaar voor vernieuwing en transparantie. Geen van de huidige politieke partijen hebben dat kunnen realiseren. STREI toont zich bereid

Ing gat gaat aiii😂🤣🤣😂💯

STREI✊ ALL THE WAY!!!!!

De persoon die dit gepost heeft/had.was onder invloed van drug als zijn /haar leider

Laat de Surinamers, ze willen GEEN verandering..dan gaan ze klagen dat oude politiek niet goed...en ze pinaren...koppig volk!

Waarom een rood kruis bij de foto van de voorzitter van "Strei"? Om haar partij extra te benadrukken? Of na te trappen?

Mi stem gi mi srefi en j kn op mij stemmn ik maak j minister direct😂

Is dat een toneel groep???

+ Meer commentaren

6 dagen geleden

STREI

Voorzitter Maisha Neus met Haile Sumter! ... Zie meerZie minder

Voorzitter Maisha Neus met Haile Sumter!

 

Commentaren

Power zus

Wat een Reusss..

1 week geleden

STREI

Dansen!! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

1 week geleden

STREI

Indrukken van de Kinderdag viering te huize Nos Kasita. Een topdag met dank aan alle donateurs, vrijwilligers en sympathisanten. In het bijzonder tante Lottie Darkiet de kinderen zo goed begeleid dat ze 98% slagingspercentage hadden vorig jaar. Op naar de 100 procent dit jaar!

💙🇸🇷
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

3e jaar op een rij. Traditieiei....

Neus en kids hm....me volg a tori de klok tikt zo bajaaa

1 week geleden

STREI

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Wow boiii DR here i come 😂🤣🤣boi wang her salaris. Maar er is geen geld he🤔🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷ilovesu😅👻

Zeg dat, ik hoor ook nooit iets over rr-raad

Voor het niets doen (voor het gros)…..geweldig!

1 week geleden

STREI

Van het bureau van de Minister van Financiën aan de voorzitter van CLO Hooghart. Zo wordt men zoet gehouden. ... Zie meerZie minder

Van het bureau van de Minister van Financiën aan de voorzitter van CLO Hooghart. Zo wordt men zoet gehouden.

 

Commentaren

En dan zal de koers stijgen, en weer geld worden geleend.

2 weken geleden

STREI

Luister goed naar wat er NIET wordt gezegd.

Starnieuws Suriname
De VHP wil voldoende mandaat om de leiding van het land over te nemen. De NDP heeft in acht jaren volgens de voorzitter van de oranje partij het land in een diepe crisis gestort. Over een eventuele samenwerking met de NDP, bleef Santokhi herhalen dat het volk om minstens 28 zetels wordt gevraagd.
... Zie meerZie minder

Starnieuws Suriname

 

Commentaren

Als u samen gaat werken mt de NDP gaan jullie deze keer letterlijk verliezen ....

Ha ha ha sranang ung luku ah herie ka fesie teeey peh alla deng nengre sang den man ploclameer deh inie vhp partij mie gado susu sluik wi wirie sma

Re Kalloe Ranjeet gaat hij paars bijbetrekken?ja of nee. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤦‍♂️

Chan je bent ONBETROUWBAAR!!! SAMENWERKING MET DEZE CORRUPTE EN INCAPABELE PAARSE ELLENDELINGEN IS EEN MISDAAD TEGEN HET SURINAAMSE VOLK

deze lummel van een santokhi gaat suriname NIET vooruit brengen, want hij geeft geen eerlijk antwoord en is alleen uit op macht en hebzucht hij is niets minder dan bouterse..

2 weken geleden

STREI

ABC Online Nieuws
Militairen kaarten problemen aan die publieksgeheim zijn binnen Nationaal Leger. De militair Rodney Cairo hierover.
... Zie meerZie minder

ABC Online Nieuws

 

Commentaren

29-11-86 mooiwana KARMA!!!!

Het wordt nooit opgelost

The Custom Facebook Feed plugin